Egzamin zawodowy

Informacje ogólne o egzaminie zawodowym

Egzamin zawodowy jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu jednej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie ustalonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego. Jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego.

Wymagania, które należy spełnić, aby przystąpić do egzaminu zawodowego

Przed egzaminem zawodowym każdy zdający musi złożyć deklarację nie później niż do:

  1. dnia 15 września – jeżeli przystępuje do egzaminu zawodowego, którego termin główny został określony w komunikacie, między 2 listopada a 28 lutego danego roku szkolnego;
  2. dnia 7 lutego – jeżeli przystępuje do egzaminu zawodowego, którego termin główny został określony w komunikacie, między 1 kwietnia a 31 sierpnia danego roku szkolnego.

Struktura egzaminu:

Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej i części praktycznej.

Część pisemna odbywa się z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego, trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się  z 40 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna odpowiedź jest poprawna.

Część praktyczna  egzaminu polega na wykonaniu przez zdającego na stanowisku egzaminacyjnym zadania praktycznego, którego rezultatem może być wyrób, usługa czy też dokumentacja.

 Wyróżnia się cztery modele praktycznej części egzaminu:

  • model w – gdy rezultatem końcowym jest wyrób lub usługa,
  • model wk – gdy rezultatem końcowym jest wyrób lub usługa uzyskane z wykorzystaniem komputera,
  • model d – gdy jedynym rezultatem końcowym jest dokumentacja,
  • model dk – gdy jedynym rezultatem końcowym jest dokumentacja uzyskana z wykorzystaniem komputera.

Podstawa uznania egzaminu za zdany

Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał:

  • z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli zdający rozwiązał poprawnie minimum 20 zadań testu pisemnego) i
  • z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

Zdający, który zdał egzamin zawodowy, otrzymuje certyfikat kwalifikacji zawodowej wydany przez okręgową komisję egzaminacyjną.

Szczegółowe informacje umieszczone są w informatorach dostępnych na stronie: 

Statystyki

Komunikat w sprawie suplementów do dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe

Informujemy, że o suplement do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe mogą ubiegać się osoby, które zdały egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie („nowy egzamin”) i otrzymały dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. W tym celu należy wypełnić wniosek o wydanie suplementu i wysłać go do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie na adres 31-978 Kraków, os. Szkolne 37.

Informacja ze strony OKE Kraków: link.

Do pobrania: