Rekrutacja 2024/2025

Medyczna Szkoła Policealna w Łańcucie
rozpoczęła rekrutację na rok szkolny 2024/2025

przyjmowanie podań od 1.06 do 27.06 2024

W przypadku wolnych miejsc podania do szkoły będą przyjmowane także po 27 czerwca 2024 r.

Nauka rozpoczyna się od dnia 01 września 2024

Terminarz Przeprowadzania Postępowania Rekrutacyjnego na pierwszy semestr roku szkolnego 2024/2025
do Medycznej Szkoły Policealnej e Łańcucie

 1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły policealnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do – 27.06.2024 r. 

  Szkoła prowadzi postępowanie rekrutacyjne uzupełniające na wszystkie kierunki kształcenia do końca sierpnia 2024 r.
 2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności: do 3.07.2024 r.
 3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych: 4.07.2024 r.
 4. Wydawanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie do 5.07.2024 r.
 5. Potwierdzenie przez kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego, o ile nie zostało ono złożone wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły, a także zaświadczenia lekarskiego3 zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu do 11.07.2024 r. do godz. 15:00
 6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 12.07.2024 r. do godz. 12:00

W PRZYPADKU WOLNYCH MIEJSC SZKOŁA BĘDZIE PROWADZIĆ REKRUTACJĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE NA KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE TRWA CAŁY ROK SZKOLNY

Warunki przyjmowania kandydatów

Kandydaci do Medycznej Szkoły Policealnej w Łańcucie składają w sekretariacie szkoły:

O przyjęciu kandydata na semestr pierwszy decyduje złożenie kompletu dokumentów.  

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole będą brane pod uwagę:

 • średnia ocen ukończenia szkoły średniej,
 • potwierdzone stosownym dokumentem wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność dziecka kandydata,
 • niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę, samotne wychowywanie dziecka przez kandydata. (kryteria określone w ustawie: art. 20 g ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Informacji w sprawie rekrutacji udziela sekretariat szkoły w godzinach 8.00-14.00.
telefon 17225 29 84, 17 225 36 74 i email: sekretariat@zs1lancut.pl

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły
w godz. 800 – 1400
osobiście lub za pośrednictwem poczty.

Do pobrania: